Freitag, Konzert Militärmusik

Freitag, 8. September 2023