Freitag, Konzert Militärmusik

Freitag, 15. Juli 2022